Regulamin

REGULAMIN SKLEPU Z kartony.info


1. Poniższy Regulamin przedstawia ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep z kartonami www.kartony.info. (w dalszej kolejności zwanego jako "Sklep"). Określa również warunki i zasady świadczenia przez Sklep nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Sprzedawca - producent opakowań z tektury zarejestrowany pod nazwą Master Pack przez Janusza Grzesika, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ruczajowej 1 (kod pocztowy 35-084), NIP: 8131022555, REGON: 690351914.
2. Klient - podmiot, wobec którego Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną lub zawiera Umowę sprzedaży.
3. Umowa sprzedaży - dokument zawarty drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
4. Regulamin - niniejszy dokument.
5. Konto Klienta - indywidualny panel przypisany do każdego Klienta, które uruchamiane jest po dokonaniu Rejestracji.
6. Rejestracja - czynność dokonana przez klienta w sposób określony przez Regulamin, wymagana do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
7. Towar - produkty przedstawione za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego do sprzedaży (kartony, opakowania tekturowe, pudełka wysyłkowe itp.).
8. Strona Sklepu internetowego - wszystkie strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy w domenie www.kartony.info.

§ 2 Postanowienia ogólne


1. Wszelkie prawa do Sklepu (majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny i strony, a także formularzy, wzorców i logotypów ) należą do Sprzedawcy i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego zgoda i w sposób określony w Regulaminie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych odnośnie własnych Towarów, jak również produktów i usług osób trzecich.
3. Zabrania się wykorzystywania Sklepu przez Klientów i osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu


1. Przez korzystanie ze Sklepu rozumie się każdą czynność prowadzącą do zapoznania się przez Klienta z jego treścią.
2. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na podstawie zasad określonych w Regulaminie.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Sklep był dostępny dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych, przeglądarek, urządzeń i połączeń internetowych. Wymagania minimalne dla prawidłowego korzystania ze sklepu to:
- przeglądarka internetowa Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub wyższe wersje z włączona obsługa Javascript i akceptacją plików cookies,
- łącze internetowe o minimalnej przepustowości 256 kbit/s.
Sklep jest zoptymalizowany dla rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli.
4. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz skorzystać z dostępnych w nim usług niezbędne jest posiadanie poczty e-mail.
5. Klient nie jest osobą uprawnioną do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę lub mechanizm działania Sklepu.
6. Zabrania się dostarczania treści o bezprawnym charakterze, a także wykorzystywania Sklepu lub jego nieodpłatnych usług do działań niezgodnych z prawem, obyczajami lub naruszającymi interes Sprzedawcy oraz dobra osób trzecich.
7. Klient może korzystać z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek.
8. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter Internetu oraz korzystanie z usług drogą elektroniczną może powodować zagrożenie pozyskania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Zaleca się stosowanie środków ostrożności w celu zminimalizowania tego ryzyka (w szczególności programów antywirusowych), a także nieudostępniania swoich danych do logowania. Sprzedawca nigdy nie prosi Klienta w jakiejkolwiek formie o podanie hasła do Konta.

§ 4 Rejestracja


1. Aby utworzyć Konto i korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu (w tym składania zamówień), Klient musi przejść proces Rejestracji. Odbywa się to poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient musi stosować się do poniższych zasad:
- Wszystkie pola formularza, za wyjątkiem tych oznaczonych jako opcjonalne muszą zostać wypełnione.
- Podane przez Klienta informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Za prawdziwość informacji odpowiada Klient.
- Przed dokonaniem Rejestracji, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt zaznaczając odpowiednie pole w formularzu.
- Przed dokonaniem Rejestracji, Klient powinien wyrazić zgodę na zawarcie umowy o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta.
- Przed dokonaniem Rejestracji, Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem. Klientowi przysługuje prawo na odstąpienie od tej umowy, a także wgląd i modyfikację danych w dowolnym momencie.
3. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją wszystkich powyższych zasad.
4. Klient zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności i nieudostępniania hasła osobom trzecim. W razie zaistnienia podejrzenia, że osoby trzecie mają dostęp do końca, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę oraz zmienić hasło, korzystając dostępnych w tym celu funkcji w panelu Klienta.
5. Sprzedawca stosuje mechanizmy zabezpieczeń chroniące przed nieuprawnionym dostępem. Klienci zobowiązani są do powstrzymywania się od działań, które mogłyby powodować usunięcie bądź obejście takich zabezpieczeń.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Kompletowanie zamówienia odbywa się poprzez wybór opcji "dodaj do koszyka" dostępnej przy Towarach. Po zebraniu wszystkich produktów których zakupem zainteresowany jest Klient, należy wskazać w "koszyku" sposób dostawy i formę płatności, a następnie wysłać formularz do Sprzedawcy. Przed złożeniem zamówienia, każdorazowo podawana jest finalna cena wybranych Towarów, włącznie z kosztem dostawy.
4. Przed wyborem Towaru, Klient ma prawo określić indywidualne cechy produktów, a także przesłać własne materiały, które mają zostać na nich zamieszczone. Po skompletowaniu wstępnego zamówienia należy wysłać do Sprzedawcy zapytanie przy użyciu odpowiedniego formularza kontaktowego, który znajduje się w Sklepie.
5. Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail plik graficzny z projektem. Klient może dokonać jego akceptacji lub odrzucenia. Akceptacja odbywa się poprzez wybranie dostępnego w wiadomości przekierowania do Sklepu , a następnie wskazania sposobu dostawy, formy płatności i wysłania formularza zamówienia. Przed złożeniem zamówienia podawana jest całościowa cena towaru wraz z kosztem dostawy.
6. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczeń, że
- posiada uprawnienia do korzystania z praw autorskich majątkowych, praw własności przemysłowej i/bądź praw pokrewnych do przesłanych przez niego materiałów wykorzystywanych do realizacji zamówienia.
- dostarczenie materiałów dotyczących danych osobowych, wizerunku lub informacji o osobach trzech wykorzystanych w realizacji zamówienia, odbyło się w sposób dobrowolny, legalny i za zgodą tych osób.
7. Klient nie posiada uprawnień do dostarczenia materiałów wykorzystywanych do realizacji złożonego zamówienia, zawierających informacje o danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniających wizerunek osób trzecich bez ich zgody lub prawnego zezwolenia.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, który stanowi przedmiot zamówienia.
9. W odpowiedzi na zamówienie Klienta, Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego przyjęcia na adres e-mail Klienta, które oznacza przyjęcie oferty wskazanej w §5 ust. 8.
10. W sytuacji, gdy po przyjęciu zamówienia, jego realizacja okaże się niemożliwa z innych przyczyn niż brak Towaru, Klient zostanie poinformowany o tym drogą mailową lub telefonicznie.
11. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z ww. powodów, wyznacza się następujące możliwości postępowania:
- anulowanie całości zamówienia,
- anulowanie części zamówienia, której nie można zrealizować w racjonalnym terminie,
- podzielenie zamówienia i określenie terminu realizacji tej części zamówienia, która pierwotnie nie jest możliwa. Towar zostanie dostarczony Klientowi w odrębnych przesyłkach, bez obciążania go dodatkowymi kosztami dostawy.
12. Ceny zamieszczone przy Towarach w Sklepie stanowią ceny brutto i określone są w polskich złotych. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient poinformowany zostanie przy wyborze sposobu doręczenia. Ceny nie uwzględniają również ewentualnych opłat celnych, jeśli wysyłka odbywa się poza terytorium Polski.
13. Cena podana w momencie składania zamówienia jest ostateczną kwotą wiążącą obie strony Umowy Sprzedaży.
14. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony Towar:
- przelew bankowy na konto Sprzedawcy,
- gotówką za pobraniem,
- przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
15. Nie ma możliwości podziału zapłaty za Towar i wpłacenia części kwoty przed wysłaniem, a kolejnej przy odbiorze.
16. Do momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji, Klient może modyfikować swoje zamówienie. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, a także anulowania go w całości lub w części. W przypadku rezygnacji z zamówienia po jego opłaceniu, odpowiednia kwota zostanie zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dokonania przez Klienta modyfikacji. Zasady zwrotu należności określone są w §7 i §8 poniżej.
17. Na Stronie Internetowej Sklepu sprzedawca może umieścić informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
18. Towar zamówiony przez Klienta dostarczany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem wybranej formy dostawy.
19. W dniu, w którym Towar wysyłany jest do Klienta, na jego adres poczty e-mail przekazywana jest informacja z potwierdzeniem nadania przesyłki.
20. W momencie doręczenia przesyłki, Klient powinien sprawdzić ją w obecności pracownika firmy dostawczej.
21. W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń przesyłki, Klient ma prawo zażądać od pracownika firmy dostawczej spisania odpowiedniego protokołu.
22. Do przesyłki Sprzedawca dołącza paragon lub fakturę VAT, zgodnie z wola Klienta.
23. W przypadku, gdy Klient będzie nieobecny pod wskazanym adresem doręczenia w momencie dostawy, otrzyma awizo od pracownika firmy dostawczej. W sytuacji, gdy zamówiony Towar zostanie odesłany do Sklepu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu ustalenia nowego terminu dostawy oraz jej kosztu.

§ 6 Reklamacje i gwarancje


1. Za niezgodność Towaru z umową odpowiada Sprzedawca. Klient będący w rozumieniu przepisów prawa konsumentem, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 2 lat od momentu doręczenia Towaru, zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu maksymalnie 2 miesięcy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Towaru w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomić Klienta o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, powinien on zostać dostarczony do Sprzedawcy przez Klienta wraz z dowodem zakupu (jeżeli to możliwe). Udokumentowane koszty przesyłki zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Towaru na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana lub naprawa wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Klienta, ma on prawo zażądać o Sprzedawcy obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrócenia pełnej należności za reklamowany Towar w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, obie strony zobowiązane są do zwrotu tego, co wzajemnie sobie świadczyły.
5. W związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, Klient również może zgłosić Sprzedawcy reklamację. Zgłoszenie może odbyć się w formie elektronicznej na adres poczty e-mail Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien zamieścić swój login, którym się posługuje oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela stosowanej odpowiedzi na podany w reklamacji adres poczty elektronicznej Klienta.


§ 7 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient ma prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeżeli Towar nie został jeszcze wysłany. Rezygnacja powinna odbyć się poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub pocztą e-mail.
2. Klient, który w rozumieniu przepisów prawa jest konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży nie podając przyczyny. W tym celu powinien złożyć stosowne, pisemne oświadczenie w ciągu 14 dni od momentu doręczenia Towaru. Pod uwagę brana jest dana wysłania oświadczenia. Wzór można pobrać ze Strony Sklepu Internetowego.
3. W momencie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, uznawana jest ona za niezawartą. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru w ciągu 14 dni. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, za wyjątkiem gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać dokonany m.in. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. poprzez nadanie i wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
4. Klientowi będącemu konsumentem, w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta dotyczących złożonego przez niego zamówieniu bądź ściśle związanych z jego osobą, Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje.
5. Klient będący konsumentem, który dokonał jakichkolwiek przedpłat, powinien otrzymać odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poświadczyć zwrot świadczenia pisemnie.

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedawca zwraca Klientowi należność w ciągu 14 dni w następujących sytuacjach:
- gdy Klient dokona rezygnacji z zamówienia lub jego części przed realizacją, po dokonaniu opłaty z góry,
- gdy Klient będący na mocy przepisów prawa konsumentem odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie §7 Regulaminu,
- gdy nastąpi odstąpienie od Umowy w przypadku uznania reklamacji, bądź cena Towar ulegnie obniżeniu zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Zwrot należności od pierwotnej formy zapłaty za Towar przez Klienta:
- w przypadku zapłaty „z góry” przelewem bankowym, Sprzedawca zwraca należność na konto Klienta lub przekazem pocztowym, po wcześniejszym ustaleniu z Klientem preferowanej przez niego formy oraz wezwania do podania danych niezbędnych do wykonania przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
- w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca zwraca należność na konto Klienta lub przekazem pocztowym, po wcześniejszym ustaleniu z Klientem preferowanej przez niego formy oraz wezwania do podania danych niezbędnych do wykonania przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
- w przypadku zapłaty „z góry” za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca zwraca należność na konto Klienta, po wcześniejszym wezwaniu do podania danych niezbędnych do przelewu bankowego.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za brak zwrotu należności bądź jego opóźnienie, jeżeli pomimo skierowania na podany przez Klienta adres poczty e-mail wezwania, o którym mowa w §8 ust. 2 powyżej, nie zostaną przekazane Sprzedawcy wymagane dane lub będą niekompletne do prawidłowego dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności również wtedy, gdy zwrot nie został dokonany lub opóźnił się z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych potrzebnych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. W takim przypadku należność zostanie zwrócona niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 9 Usługi nieodpłatne


1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi nieodpłatne na rzecz Klientów, takie jak:
- prowadzenie konta Klienta,
- wysyłanie zapytań o Towar do Sprzedawcy.
2. Wymienione wyżej usługi świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany rodzaju, czasu, formy oraz sposobu udzielania dostępu do poszczególnych usług. W takich przypadkach Klienci zostaną poinformowani w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Prowadzenie Konta Klienta jest usługą dostępna po dokonaniu Rejestracji, zgodnie z postanowieniami opisanymi w §4 oraz §5 Regulaminu.
5. Wysłanie zapytań o Towar do Sprzedawcy odbywa się za pomocą formularza, który zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu.
6. Klient w każdej chwili może zaprzestać korzystania z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytań o Towar do Sprzedawcy.
7. Klient ma prawo zażądać usunięcia swojego konta. W takim przypadku musi zgłosić to Sprzedawcy. Proces usuwania konta może trwać do 14 dni od zgłoszenia żądania.
8. Sprzedawca posiada prawo do zablokowania dostępu do konta i usług nieodpłatnych, jeśli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - na przykład próbą łamania przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub inne działania hakerskie. Brak dostępu do konta i usług nieodpłatnych ma charakter czasowy i trwa do momentu rozwiązania kwestii, na podstawie której nastąpiła blokada. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta o zablokowaniu dostępu do konta i usług nieodpłatnych, wysyłając odpowiedni e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania warunków umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi w rozumieniu prawa przedsiębiorcami, Sprzedawca jest odpowiedzialność tylko w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody, do granic rzeczywistych strat, jakie poniósł Klient.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie usług realizowanych drogą elektroniczną, jeśli sytuacja ta jest spowodowana przez osoby trzecie (na przykład operatora telekomunikacyjnego, dostawców łączy i energii elektrycznej). Sprzedawca odpowiedzialny jak za własne działania lub ich zaniechanie. Odpowiedzialności Sprzedawcy podlegają również działania lub zaniechania osób, które współpracują przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także osoby, którym czynności te zostały powierzone.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utrudnienia lub brak możliwości korzystania ze Sklepu, z powodów, które leżą po stronie Klienta, zwłaszcza utratę hasła lub wejście w jego posiadanie osoby trzecie. Sprzedawca odpowiada w przypadku, gdy utrata hasła lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie nastąpiła z winy Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, zwłaszcza za korzystanie przez niego ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa i Regulaminem.
5. Źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest wyłącznie niniejszy Regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa.


§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”


1. Zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, a także wykorzystywania pików cookies określa szczegółowo Polityka Prywatności dostępna na Stronie Sklepu Internetowego.


§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)


1. Obie strony mają prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny, z zachowania praw, które druga strona nabyła przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.
2. Klient, który chce usunąć zarejestrowane konto, może ego dokonać poprzez rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu powinien zgłoszenie Sprzedawcy żądanie usunięcia konta, Klienta, wykorzystując dowolną formę komunikacji na odległość, która umożliwi Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta.
3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę następuje poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.


§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


1. Regulamin zaczyna obowiązywać w dniu jego publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku elektronicznym lub pobranie na dysk.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o tym fakcie na stronie głównej Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę. Treść wiadomości będzie zawierać zestawienie zmian Regulaminu i będzie utrzymywana przez co najmniej 7 kolejnych dni roboczych. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
4. Informacja o zmianach w Regulaminie, nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianach. Brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy, zgodnie z postanowieniami §12.
5. Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sklep przed dniem zmiany Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
6. W sytuacji powstania sporu w odniesieniu do zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Właściwym prawem dla rozstrzygania sporów powstałych w odniesieniu do niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 01.01.2020